Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY HOME & OFFICE s.r.o.

platné pro eshop www.activejet.cz

Všeobecné podmínky

Veškeré dodávky zboží jsou uskutečňovány v souladu s dále uvedenými všeobecnými dodacími a platebními podmínkami. Odlišnosti je možné sjednat dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

Objednávky

Objednávky se považují za platné, jsou-li učiněny faxem, poštou, e-mailem, prostřednictvím www.activejet.cz, případně telefonicky. Doručením objednávky některým z výše uvedených způsobů dochází k uzavření kupní smlouvy ve smyslu  § 409 a násl. Obchodního zákoníku na dodávku zboží uvedeného v objednávce.

Objednávka obsahuje zejména:

  1. údaje o přesném názvu i sídle odběratele, IČO, DIČ, jméno a telefonické, případně e-mailové spojení objednatele
  2. objednací čísla, názvy, měrné jednotky a množství požadovaného zboží
  3. požadované místo dodávky (je-li odlišné od sídla odběratele)
  4. požadovaný termín a způsob dodávky
  5. datum objednávky
  6. způsob úhrady

Dodavatel neručí za chyby v objednávce odběratele. Změny v dodávce oproti závazné objednávce a to jak v množství, tak i v provedení, jsou možné pouze na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem.

Ceny

Cenou se rozumí cena bez DPH uváděná dodavatelem v platném ceníku. K ceně bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty dle platných předpisů. Dodavatel si vyhrazuje právo ukončit platnost stávajícího ceníku zveřejněním nového ceníku. Ceny platné v den uskutečnění objednávky se považují za platné i v případě je-li dodávka objednaného zboží uskutečněna až v době platnosti nového ceníku.

Platební podmínky pro smluvní odběratele (dealery) jsou sjednávány individuálně

Dodací podmínky

Standardní termín doručení objednaného zboží je následující pracovní den při obdržení objednávky do 16:00 hod.

Přepravné a balné je zdarma, s těmito výjimkami:

  1. k objednávkám zákazníků nakupujících za dealerské ceny je při objednávkách pod 2.000 Kč bez DPH účtováno přepravné a balné ve výši 90 Kč bez DPH
  2. k objednávkám zákazníků nakupujících za koncové ceny je při objednávkách pod 1.000 Kč bez DPH účtováno přepravné a balné ve výši 90 Kč bez DPH

Platební podmínky

Odběratel realizuje platbu předem nebo v hotovosti při odběru zboží na základě obdržených dokladů..

Smluvní odběratelé mohou po dohodě hradit své závazky převodním příkazem na základě faktury s dohodnutým termínem splatnosti.

Záruka a reklamace

V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné vady bude kupujícímu dodáno bezplatně bezvadné náhradní zboží. Veškerá odpovědnost v souvislosti s plněním včasné a oprávněné reklamace je omezena do výše rovnající se ceně zboží na něž odběratel uplatnil svůj nárok. V případě reklamace odstranitelné vady bude provedena oprava poškozeného zboží. Záruka na zboží je poskytována v souladu s platnými předpisy. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo na závady vzniklé neodbornou manipulací.

V Brně dne 25.02.2010